QUČ FEM? > Nivells educatius > Cicle Formatiu Grau Mitjā Jardineria i Floristeria > Informaciķ general

 

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ DE JARDINERIA I FLORISTERIA

Tríptic informatiu (cliqueu aquí)

Tel. 93 792 02 41 - 606 186 339

ciclejardineria@presentarenys.net

 

 

> Titulació

Tècnic en Jardineria i Floristeria

 

> Durada (cicle no concertat - quota mensual)

2.000 h (2 cursos acadèmics):

1.617 h a l’escola – 383 h al centre de treball (FCT)

 

> Formes d’accés

 • Títol de l’ESO
 • Prova d’accés a CF de Grau Mitjà (≥ 17 anys)
 • Un altre cicle formatiu o FP
 • Títol de Batxillerat o 2n de BUP aprovat
 • Curs de formació específic per a l’accés als CF de Grau Mitjà (CAM)
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un PQPI
 • Títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Prova d’accés a la universitat (≥ 25 anys)

 

> Objectius del cicle

 • Conèixer les etapes en la instal·lació, el manteniment i la restauració de jardins, d’exterior i d’interior.
 • Conèixer i saber implantar i mantenir diferents tipus de gespes i entapissants d’ús domèstic i esportiu.
 • Realitzar la producció de plantes ornamentals en un viver.
 • Aprendre les tècniques i els principis artístics de l’ornamentació floral.
 • Utilitzar i mantenir les màquines i instal·lacionsde qualsevol mena complintla normativa de seguretat i ambiental.
 • Conèixer les eines de gestió i els avantatges de la iniciativa emprenedora o del treball per compte aliè.
 • Obtenir una experiència laboral real de treball en una empresa del sector.

 

> Sortides professionals

 • Treballador especialitzat en vivers i centres de jardineria
 • Treballador especialitzat en manteniment de jardins, zones verdes i zones esportives
 • Treballador especialitzat en esporga d’alçada
 • Autònom d’empreses de jardineria i floristeria
 • Treballador de parcs urbans i jardins històrics i/o botànics
 • Treballador en vivers en general
 • Treballador qualificat en cultiu de plantes en vivers
 • Treballador especialista en recollida de llavors i fruits en alçada
 • Treballador qualificat en producció de llavors
 • Empeltador
 • Oficial de floristeria
 • Venedor de floristeria

 

> Organització

Distribució: Intensiu, dos cursos - Horari: Matins

 

> Horari 1r curs

Inici classes: 8 h - Finalització classes: 13.30 h

> Horari 2n curs

Inici classes: 8 h - Finalització classes: 14.30 h

 

> Mòduls formatius

 • Fonaments agronòmics (198 h)
 • Taller i equips de tracció (132 h)
 • Infraestructures i instal·lacions agrícoles (99 h)
 • Principis de sanitat vegetal (99 h)
 • Control fitosanitari (99 h)
 • Implantació de jardins i zones verdes (165 h)
 • Manteniment i millora de jardins i zones verdes (132 h)
 • Producció de plantes i pans d’herba en viver (165 h)
 • Composicions florals i amb plantes (66 h)
 • Establiments de floristeria (66 h)
 • Tècniques de venda en jardineria i floristeria (66 h)
 • Formació i orientació laboral (99 h)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 h)
 • Anglès tècnic (99 h)
 • Síntesi (66 h)
 • Formació en centres de treball (383 h)

 

> Normativa

 • És imprescindible el respecte entre tots els membres integrants de la comunitat educativa (professors, alumnes, personal no docent...).
 • S’ha de respectar el material (eines, maquinària, etc.), el mobiliari i les instal·lacions. Les aules s’han de mantenir neta i ordenada.
 • Cal tenir cura del vocabulari i ser respectuós.
 • No es pot fumar dins el recinte escolar ni en els seus voltants.
 • Cal que totes les absències i retards estiguin justificats.
 • No es poden fer gravacions de veu ni d’imatge sense el permís de direcció.
 • Cal puntualitat a les entrades i sortides de totes les hores de classe.
 • Cal tenir cura de la higiene personal i anar vestit tal com correspon a les activitats pròpies del cicle formatiu (guants, botes, pantalons i samarreta/folre verd o marró fosc).

 

> Avaluació

 • L’avaluació del cicle serà contínua i es realitzarà per unitats formatives.
 • L’avaluació del mòdul professional s’obté amb la superació de totes les unitats formatives que el componen
 • La qualificació de les unitats formatives i dels mòduls professionals és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals.
 • La qualificació final de cada mòdul professional s’obté com a mitjana ponderada de les qualificacions de cada unitat formativa, en funció de les hores.
 • L’alumne promociona de curs quan ha superat més del 60% de les hores del curs.

 

> Formació en Centres de Treball (FCT)

 • Aquesta formació té un doble vessant: per una banda facilitar a l’alumne un primer contacte amb el món laboral, i permetre que adquireixi una experiència com a pas previ a la seva primera ocupació.

 • Per altra banda, els serveix per consolidar els coneixement teòrics assolits a l’escola i aprendre noves metodologies de treball.

 • La realització d’aquest mòdul és possible gràcies a la col·laboració de l’escola amb empreses del sector.

 

> Convalidacions Formació en Centres de Treball (FCT)

Les exempcions de les pràctiques en empreses s’han de demanar al tutor del curs.

Resum d’exempcions de la FCT:

· Parcial 1:

Experiència laboral en qualsevol activitat professional

Exempció del 25% de les hores de la FCT

Acreditar com a mínim el doble de les hores del mòdul de FCT

· Parcial 2:

Experiència laboral en el mateix camp i competències professionals

Exempció del 50% de les hores de la FCT

Acreditar com a mínim la meitat de les hores del mòdul de FCT

·Total:

Experiència laboral en el mateix camp i competències professionals

No ha de cursar la FCT

Acreditar com a mínim un nombre d’hores igual o superior a les del mòdul de FCT

 

> Visites i sortides tècniques

Durant el curs es duran a terme diferents visites i sortides tècniques per tal d’ampliar continguts, que s’han explicat als mòduls formatius, i per conèixer de primera mà centres especialitzats en tècniques de jardineria i floristeria.

 

 presentarenys.net   © 2018   Avís legal   Crčdits
Carrer Pompeu Fabra, 2
08350 Arenys de Mar - Barcelona

Tel. 93 792 02 41 / 93 792 29 53

centre@presentarenys.net