Canal de denúncies

Com a conseqüència de la implantació de la Directiva Europea 2019/1937, el Col·legi La Presentació ha establert un canal de denúncies a través del qual es reben i es gestionen les comunicacions o les informacions formulades per qualsevol persona o entitat que tingui relació amb el Col·legi: alumnes, famílies, professors, personal d’administració i serveis, monitors, voluntaris, socis, donants, proveïdors, finançadors, etc. sobre possibles conductes irregulars de les que hagin tingut coneixement, contràries a les normes, tant externes com internes del Col·legi, les quals estan recollides al Codi Ètic de la Congregació de Religioses Concepcionistes Missioneres de l'Ensenyament. Aquest canal és per a l'ús de tot aquell que mantingui una relació amb el Col·legi i obligatori pel que fa a empleats, tal com s’estableix al Codi Ètic. S'haurà d'emplenar el formulari canal de denúncies de la pàgina web de Religioses Concepcionistes Missioneres de l'Ensenyament:
www.concepcionistas.es


Els intervinents en qualsevol actuació del procediment de denúncia i d’investigació assumeixen l'obligació de guardar secret sobre qualsevol informació a què hagin tingut accés en virtut de la seva participació en el procés. La vulneració del que disposa aquest apartat podrà ser greument sancionada. La finalitat principal del canal de denúncies és prevenir incompliments normatius i corregir els ja detectats, garantint la confidencialitat i la indemnitat del denunciant. Aquest canal NO està adreçat a recollir denúncies relatives a conductes irregulars d'altres entitats o en el marc de l'activitat d'altres entitats, siguin empreses, organitzacions no lucratives o qualsevol altre tipus d'organització, sigui quina sigui la seva relació amb el Col·legi La Presentació. Si escau, aquestes denúncies hauran de dirigir-se als canals de denúncia de les entitats corresponents. Tota denúncia rebuda en aquest canal serà analitzada i tramitada d'acord amb allò establert a la Política del canal de denúncies de la Congregació de Religioses Concepcionistes Missioneres de l'Ensenyament, complint amb allò establert a la legislació vigent.

Accedir al canal de denúncies Concepcionistes Missioneres de l'Ensenyament