COM FER LA PREINSCRIPCIÓ?*En la Resolució EDU/464/2022, aprovada el 24 de febrer, es van modificar els criteris de baremació per accedir a les places vacants dels Centres educatius, quedan de la següent manera:

PUNTUACIÓ PER ASSIGNAR LES PLACES

Criteris prioritaris:

-Germans ja escolaritzats al centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 50 punts.

-Proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc:

         Ø Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.

         Ø Lloc de treball dins la zona d’influència: 20 punts.

-Beneficiaris de la renda garantida de ciutadania percebuda per la família: 15 punts.

Criteris complementaris:

-Discapacitat de l’alumne/a, pare/mare o germà/germana, acreditant una discapacitat igual o superior a 33 % de l’alumne/a o d’un familiar de primer grau: 15 punts.

- Condició de família nombrosa, monoparental o part múltiple: 10 punts.

- Mares/Pares o tutors legals que treballen al centre: 10 punts.

-Altres situacions previstes en la norma: acolliment familiar, víctima violència de gènere o terrorisme..: 10 punts.