Organització de l’etapa BATXILLERAT

És una etapa postobligatòria que consta de dos cursos acadèmics. Compleix una funció d’enllaç entre l’ESO, l’educació superior i la transició a la vida laboral.

Entre d’altres objectius, podríem destacar:
• Facilitar l’adquisició de conceptes, actituds i procediments necessaris per afrontar amb èxit uns estudis superiors.
• Afavorir una maduresa intel·lectual i humana.
• Desenvolupar les capacitats necessàries per encarar positivament les seves vivències.

El nostre Centre ofereix les següents modalitats de Batxillerat:
• Ciències de la Naturalesa i la Salut.
• Humanitats i Ciències Socials.
• Batxillerat orientat a Cicles Formatius de Grau superior.