Criteris d’avaluació Educació Primària (Curs 2020 - 2021)

CICLE INICIAL

Per promocionar al cicle mitjà l’alumne ha de:

1. Assolir els objectius mínims relatius als continguts de cadascuna de les àrees:

Llegir i escriure amb correcció els nombres fins al 999 i entendre el seu valor.

Comprendre i utilitzar adequadament les operacions suma, resta i multiplicació i resoldre problemes senzills.

Conèixer les principals unitats de temps i iniciar-se en el coneixement de les unitats de longitud, pes i capacitat.

Reconèixer les figures geomètriques treballades.

Aconseguir una expressió correcta a nivell oral i saber-se expressar per escrit amb coherència.

Assimilar algunes normes ortogràfiques: majúscules, c/qu, r/rr...

Conèixer els elements característics i festes populars de les estacions de l’any.

 

2. Actuar de forma cada vegada més autònoma en les activitats quotidianes:

Conèixer i saber anar sol a les diferents dependències del centre (menjador, biblioteca...).

Iniciar el treball sense esperar les indicacions del mestre en aquelles activitats que ho requereixen.

Acabar una feina abans d'ensenyar-la a la mestra, a no ser que es tingui un dubte.

 

3. Adquirir els hàbits de treball adients a l’edat:

Tenir l'hàbit de posar-se bé la bata i sortir de l’escola amb la jaqueta ben posada i no deixar-se cap cosa (agenda, deures, paraigua...).

Habituar-se a no sortir de classe per anar al lavabo.

Demanar el torn de paraula i saber escoltar quan parla algú.

 

4. Relacionar-se positivament amb els altres, aprenent a articular els propis interessos i punts de vista amb els dels altres, amb actitud de respecte, ajuda i col·laboració.

 

5. Descobrir, de manera progressiva, la pròpia identitat a partir del coneixement del propi cos, de les possibilitats d’acció, de les característiques personals i de les capacitats i limitacions.

 

6. Tenir la capacitat d’observació i experimentació adequada a l’edat, per conèixer l’entorn natural i social.

 

7. Mostrar una actitud de respecte cap a la natura.

 

8. No promocionarà l'alumne que no hagi assolit els objectius mínims de l’àrea de llengua, excepte que el tutor i mestres del nen considerin que és més favorable per al desenvolupament del nen fer-ho. En aquest cas, s’informarà als pares i es farà constar a l'expedient acadèmic.

CICLE MITJÀ

Promocionarà a cicle superior aquell alumne que:

1. Hagi assolit els objectius mínims relatius als continguts de cadascuna de les àrees.

Que s’expressi de manera clara i coherent utilitzant el vocabulari del nivell, tant oralment com per escrit.

Que comprengui diferents tipus de textos (narratius, expositius, poètics, instructius) adequat al nivell.

Que comprengui oralment els diferents tipus de missatges o explicacions tant escolars com socials.

Que hagi adquirit l’entonació, el ritme i la velocitat lectora adequades

Que tingui un domini de l’ortografia natural i utilitzi les normes ortogràfiques treballades.

Que sàpiga utilitzar estratègies de càlcul mental i que domini les operacions fonamentals (suma, resta, multiplicació i divisió per dues xifres).

Que entengui els enunciats dels problemes i sàpiga trobar la solució.

Que sàpiga elaborar enunciats de problemes.

Que conegui les diferents unitats de mesura (temps, massa, longitud i capacitat)

Que conegui diferents figures geomètriques.

 

2. Hagi adquirit les següents actituds, hàbits i normes:

L’alumne ha d’ésser capaç de reconèixer, valorar i complir les normes relacionades amb el respecte a si mateix i a les altres persones i aquelles que regulen les relacions i la convivència

entre la diversitat de grups que configuren la pròpia comunitat.

Ha d’ésser capaç de treballar sol i de saber organitzar i distribuir en el temps les diferents tasques escolars

Ha d’ésser capaç de presentar els treballs encomanats i la feina diària amb netedat i polidesa

S’ ha d’haver iniciat en l'estudi dels continguts de les diferents àrees.

 

3. No promocionarà l'alumne que necessiti millorar en més de dues àrees instrumentals (Llengües, Matemàtiques i Coneixement del Medi Natural i Social), llevat que el tutor i els mestres del nen considerin que és més favorable per al desenvolupament del nen fer-ho. En aquest cas, s’informarà els pares i es farà constar en l’expedient acadèmic.


CICLE SUPERIOR

Al finalitzar l’Educació Primària els alumnes hauran de:

 

1. Haver arribat als objectius mínims relatius als continguts de cadascuna de les àrees.

Haver superat els criteris d'avaluació proposats per a cada cicle.

 

2. Tenir adequada comprensió dels texts orals i escrits. Saber expressar idees correctament. Utilitzar un vocabulari adequat i correcte. Saber produir amb creativitat i correcció (escrita i ortogràfica adequada al nivell) de texts escrits.

 

3. Tenir constància en el treball diari i presentar-lo en el termini assenyalat. Mostrar interès pel seu propi procés d’aprenentatge.

 

4. Tenir autonomia, organització i responsabilitat en el treball.

 

5. Tenir capacitat d'atenció i concentració.

 

6. Saber obtenir informació de forma autònoma i crítica.

 

7. Saber respectar les normes de convivència del centre.

 

8. Relacionar-se amb els companys de classe i col·laborar en la planificació i realització d’activitats grupals acceptant normes establertes democràticament

 

9. Tenir la maduresa necessària per poder afrontar la següent etapa.

 

10. No tenir més de dues àrees instrumentals sense superar, es consideren àrees instrumentals: Català, Castellà, Anglès, Matemàtiques, Naturals i Socials, exceptuant els nens amb necessitats educatives especials.