Objectius SECUNDÀRIA

Primer d’ESO:

• Fer prendre consciència als alumnes que els projectes de futur s’aconsegueixen amb esforç, treball i constància diària. Ajudar-los a descobrir les seves capacitats per dur a terme un projecte de vida real i autèntic.


• Identificar-se amb el grup classe: reconeixement de les qualitats pròpies i dels companys. Cercar la cohesió de grup per al seu bon funcionament: transmetre els valors de l’amistat i de l’empatia, sentir-se estimat pel grup, identificar-se amb l’escola, col·laborar en les activitats, sentir propers els educadors… Treballar el respecte des de diversos àmbits: cap a la diversitat cultural, cap al material propi i dels companys o del centre (dependències, mobiliari, edifici...), cap al professorat i al personal d’administració i serveis.

• Reflexionar sobre la necessitat d’unes normes i una actitud adequades per viure en la societat actual, i per afavorir, a l’escola, un ambient de convivència, d’estudi i d’esforç.

 

Segon d’ESO:

• Aprendrem a saber reconèixer els errors i utilitzar-los com una eina positiva que ens permeti millorar com a persones.

• Aprendrem a valorar i utilitzar el diàleg com a eina per la resolució de conflictes i ser conscients de la importància de raonar i respectar els raonaments dels altres per tenir una bona convivència en qualsevol àmbit de la vida.

• Reforçarem valors com l’esforç, la responsabilitat, el respecte, el treball diari ja treballats el curs anterior i incidirem també en trobar i crear un clima de serenor que ens permeti una tasca diària adequada.

• Treballarem l´autoconeixement i el coneixement dels altres per facilitar la convivència.

 

Tercer d’ESO:

• Treballarem la responsabilitat com a valor per la vida: ser responsables dels seus errors, del seu material, de l’estudi i dels deures. Reforçarem aquest valor fent-los conscients de la satisfacció amb un mateix.

• Esforç i constància: es treballarà aquest objectiu perquè duu com a conseqüència l’autoconfiança i la superació dels conflictes individuals o acadèmics que sorgeixen al llarg del curs.

• Orientarem l’alumne/a per tal que es comprometi en la tria responsable del seu futur.

• Saber estar: hem de treballar com tenir una actitud correcta i alhora constructiva ens els diferents àmbits de la vida escolar.

• Saber estar a l’aula, al menjador, al pati, a la capella....

• Aprofundir quins aspectes ens COMMOUEN: no ens podem mantenir impassibles davant les injustícies. Hem de ser sensibles a les diferents realitats.

 

Quart d’ESO:

• Responsabilitat i compromís envers la vida. Oci responsable i hàbits de salut: alimentació, esport i higiene.

• Coneixement i valoració d'un mateix: autoestima

• Responsabilitat, esforç i constància en els estudis.

• Saber treballar amb esperit d'equip: posar les meves aptituds a l'abast de tothom i comptar i valorar les idees dels altres.

• Valorar les aptituds i les actituds personals, tenir empatia amb els companys.

• Compromís amb el futur: orientació acadèmica i professional.

• Presa de decisions, maduresa, autonomia.

• Mare Carme Sallés, exemple de vida.

 Aquests aspectes es duran a terme a partir de les següents activitats:

• Fitxes relacionades amb cada tema.

• Debats.

• Dinàmiques de grup.

• Xerrades.

• Anàlisi de situacions concretes que sorgeixin al llarg del curs.