Metodologia Educació Infantil

El projecte curricular de l’etapa infantil del Col·legi La Presentació proposa la innovació educativa, amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge dels infants i ajudar-los a treure el màxim partit al seu potencial i a les seves capacitats, per tal d’afavorir el desenvolupament de les intel·ligències múltiples.

Treballem per aconseguir uns objectius didàctics dirigits a desenvolupar capacitats considerant les diferents intel·ligències. Així doncs, plantegem activitats multinivell per tal d’atendre la diversitat dins l’aula. Les activitats pretenen ser motivadores tenint en compte la identitat del grup, la construcció d’espais col·loquials sobre les vivències i les inquietuds dels nens i nenes. Integrar coneixements, procediments i habilitats d’aprenentatge respectant el seu nivell evolutiu implica fer expressar als infants el que saben o senten, imaginen, pensen, experimenten a través de la vivència corporal i la reflexió. Les fitxes que s’executen s’entenen com un record i una plasmació de tot el treball que prèviament s’ha fet.


Les orientacions didàctiques de l’enfocament metodològic expliquen que és un projecte educatiu que permet flexibilitat en la seva aplicació, pensat en adaptar-se a les característiques i singularitats de cada alumne/a i respectar els diversos ritmes d’aprenentatge.

Entenem que l’escola i la totalitat de les seves instal·lacions són un espai educatiu en el qual l’equip de mestres crea situacions d’aprenentatge, tenint en compte a cada un dels infants del grup per així adequar el procés d’aprenentatge i aprofitar el potencial de cadascun.

El joc és una font d’aprenentatge essencial per a l’infant, que li serveix per avançar en el seu desenvolupament personal i per relacionar-se amb l’entorn i els altres intercanviant coneixements, inquietuds i experiències entre iguals i amb els adults. Cal tenir present que la dinàmica del joc permet manifestar la intel·ligència i l’afectivitat dels nens/es. Tot aquest treball es fonamenta en la socialització com a punt bàsic de tota l’educació, sobretot en l’etapa d’infantil ja que són edats en les que cal acostumar-se a conviure amb altres nens/es de la seva edat i també de diferents edats, així com a iniciar-se a la seva independència i autonomia i saber solucionar en grup o individualment els problemes quotidians. Mitjançant el joc i les activitats, els infants han d’anar desenvolupant habilitats intel·lectuals, físiques, emocionals i socials i les han de poder reconèixer i verbalitzar per aconseguir l’autoaprenentatge i ajudar als altres. En aquest sentit, els jocs i les activitats que es proposen estan pensats per poder-se realitzar diverses vegades o en diferents moments del curs amb grups de treball reduïts. La finalitat d’ajustar les activitats tenint en compte l’evolució i desenvolupament propi del ritme de creixement de cada nen/a fa que es presentin activitats més motivadores que despertin el seu interès i així donar importància al descobriment, l’experimentació i la creativitat com a factors importants per tal que els infants siguin actius en el seu procés d’aprenentatge.

Les característiques principals d’aquesta metodologia es fonamenten en els principis de l’Escola Nova promovent una pedagogia Activa, Global, fonamentada en l’Observació i experimentació, i implicant a les tres parts protagonistes de l’educació dels infants: els nens/es, els pares i mares i els professors i professionals del centre educatiu.

Aquesta metodologia implica tenir en compte unes petites consideracions pel que fa al rol dels educadors/es, dels infants que hi participen i també de les famílies. En primer lloc, els mestres i les mestres han d’observar els infants, fixar-se en com funcionen en grup, comprovar que els objectius de joc són adequats a tots els membres del grup, ajudar-los a verbalitzar o a preguntar sobre els dubtes del plantejament pedagògic dels tallers, i sobretot a conèixer en quin moment del procés d’aprenentatge es troben. Alhora, les activitats dutes a terme són una eina d’avaluació continuada per tal d’analitzar si els infants van assolint les intencions educatives de cada una de les propostes. En segon lloc, els infants han de respectar les normes dels jocs, saber compartir el material, actuar de forma autònoma i, si cal, treballar de forma cooperativa per aconseguir una mateixa finalitat amb els companys i companyes. En tercer lloc, les famílies formen part del procés educatiu dels seus fills i filles. Per la qual cosa la seva participació, implicació i col·laboració és essencial i necessària per dur a terme conjuntament l’educació dels nens i nenes.

Per a tots aquests principis metodològics tenim organitzada l’aula per poder fer activitats vivencials, per treballar fitxes, per racons, tot serà en funció de la unitat didàctica que es dugui a terme. En els racons es tracta que els nens/es, a més de treballar els continguts, vagin adquirint una autonomia en el treball i uns hàbits socials així com la neteja, el respecte per les normes i l’ordre entre altres.

Per una banda, la metodologia contempla l’enfocament de la Intel·ligència Emocional per a nens i nenes de l’etapa d’Infantil, consta d’un projecte per SENTIR i PENSAR generant valors, metes i un coneixement més profund de l’ésser humà. La intel·ligència emocional inclou totes les capacitats que ens permeten resoldre problemes relacionats amb les emocions i els sentiments per tal de buscar el creixement integral i aconseguir el benestar en la vida. Els objectius que es pretenen assolir són contribuir a què els alumnes siguin persones emocionalment sanes, amb una actitud positiva davant de la vida, que sàpiguen expressar i controlar els seus sentiment, que connectin amb les emocions d’altres persones, que tinguin autonomia i capacitat per prendre decisions adequades, i que puguin superar les dificultats i els conflictes que sorgeixen de manera inevitable a la vida.

Per altra banda, l’enfocament metodològic té una vessant innovadora i actualitzada de la pedagogia actual i fa que apostem per implantar la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Garner. Aquest autor comenta que les intel·ligències no es poden treballar per separat, el plantejament és globalitzat amb l’objectiu que cadascú pugui desenvolupar-les i aconseguir el màxim potencial de les seves habilitats en el procés d’aprenentatge i socialització. Cal diversificar el tipus d’activitats a l’aula per tal d’assolir l’objectiu d’aprenentatge als infants per diferents vies.

Tot seguit exposem les intel·ligències múltiples:

- Intel·ligència intrapersonal.
- Intel·ligència interpersonal
- Intel·ligència naturalista.
- Intel·ligència cineticocorporal.
- Intel·ligència logicomatemàtica.
- Intel·ligència lingüística.
- Intel·ligència visuoespacial.
- Intel·ligència musical.