OBJECTIUS I PRIORITATS DE L'ETAPA D'INFANTIL

OBJECTIUS GENERALS D’ETAPA

INFANTIL


El segon cicle de l’educació infantil contribueix a desenvolupar en l'alumne/a les capacitats següents:


1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar confiança en la regulació d'un mateix.
2. Ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.
3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d'empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.
5. Observar i experimentar en l'entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material.
6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d'altres companys i companyes, generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s'hi estableixin.
7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.
8. Comprendre les intencions comunicatives d'altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.
9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Iniciació a la llengua anglesa i a la llengua castellana.
10. Aprendre i gaudir de l'aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d'una manera cada vegada més estructurada.


Mitjans per treballar aquests objectius:


● Desdoblaments en grups reduïts.
● Suport d’especialistes.
● Atenció personalitzada per part del tutor i de l’equip d’orientació psicopedagògica del centre.
● Activitats i jocs vivencials per motivar, il·lusionar els nens a créixer i desenvolupar les seves capacitats.
● Formació als mestres en la metodologia de les intel·ligències múltiples, robòtica, en consciència fonològica i en les PDI.
● Sortides culturals i colònies.
● Participació en activitats culturals i celebracions. Si es pot durant el curs s’organitzaran activitats religioses dins i fora de l’escola.
● Normes de convivència.
● Treball conjunt i coordinació entre els tutors de cada nivell i cicle.
● Impartir com a matèries complementàries l’anglès i la música.
● Els alumnes tenen accés, a determinades hores, a la pissarra digital.
● Comunicació amb les famílies a través de l’agenda, per correu electrònic, els informes semestrals i les entrevistes que aquest any seran totes en línia.
● Atenció individualitzada o grupal per part d’algun membre de l’equip directiu quan la situació ho requereix.
● Introducció de la robòtica a l’aula, amb el robot educatiu Next1.0, com a estratègia d’ensenyament i aprenentatge de caràcter transversal a tots els cursos d’educació infantil. S’iniciaran en la programació programant el moviment del robot amb els comandaments, tot creant una seqüència d’ordres per tal que el robot arribi al lloc indicat.
Ús de caixes de llum que són molt útils per fer aprenentatges,gaudir d’una manera diferent dibuixant, interactuar amb objectes opacs, translúcids i transparents; jugar, fer ombres, treballar amb sorra….

OBJECTIUS I PRIORITATS DE L’ETAPA D’INFANTIL

1. Concreció dels objectius definits pel centre que són coherents amb els objectius prioritaris del departament d’educació
1.1. Configuració d’una identitat de grup en què desenvoluparem les bases de l’estructura de la personalitat.
1.2. Coneixement i desenvolupament de la dimensió religiosa.
1.3. Desenvolupament i integració de l’esquema mental del propi cos, que els nens estan desenvolupant mitjançant les intercepcions que li arriben i que li permeten conèixer el seu estat, trobar-se i posteriorment sotmetre’s a la seva pròpia voluntat.
1.4. Desenvolupament d’esquemes bàsics de coordinació i integració d’un adequat control, domini i equilibri corporal.
1.5. Localització vivencial de les diferents parts del cos en l’espai tridimensional. Ensenyar què són, on se situen i per què serveixen totes les parts que formen el nostre cos, realitzant sempre moviments simètrics.
1.6. Situar les diferents parts del cos relacionant i associant entre si totes les parts que ja coneixen, mitjançant moviment unilaterals i asimètrics.
1.7. Identificar, valorar i integrar les sensacions rebudes per les diferents vies sensorials per aconseguir la codificació més integral possible en el desenvolupament de l’esquema corporal i la representació mental del propi cos, mitjançant la tècnica de deprivació sensorial.
1.8. Desenvolupament dels coneixements bàsics espai-temporals i de la consciència de Jo com a individu en creixement.
1.9. Aplicació pràctica de sistemes rítmics en el llenguatge oral i comprensiu i al llenguatge musical.
1.10. Adquirir habilitats motrius; coordinació oculomanual. Reforçar el desenvolupament de la capacitat de coordinació: oculo-céfalo-mà i oculo-céfalo-peu.
1.11. Treballar la prelectura i grafomotricitat orientat des de les intel·ligències múltiples.
1.12. Reconèixer, de forma visual i tàctil, formes, mides i colors: en objectes concrets, en figures geomètriques i en el pla.
1.13. Treballar la lògico-matemàtica a partir de reconèixer l’objecte per la combinació de característiques (forma, mida i color) i utilitzant la negació i la combinació de negacions.

2. Actuacions previstes en la programació general de centre per a assolir-les.

2.1 Per assolir la configuració d’una identitat de grup utilitzarem tota la base tècnica de la teoria psicològica de la formació de grup:
- Denominació del grup.
- Elaboració de símbols d’identitat del grup.

2.2. Mantenir activitats i reforçar amb dinàmiques vivencials experiències per afavorir el desenvolupament de coneixements perceptius de l’esquema corporal i l’orientació espacial, de conceptes cognitius.

2.3. Jocs vivencials per proporcionar als nens experiències sobre la dinàmica motriu del seu cos i jocs de recerca en l’espai tridimensional.

2.4. Treballar les matèries tenint en compte les intel·ligències múltiples.

2.5. L’educador ha de proposar-se com a model en el desenvolupament de les activitats vivencials.

2.6. Treballar els hàbits d’higiene i cura del cos, ordre i neteja, cortesia, explicant la motivació de cada acte en pro “de l’altre/a”.

2.7. Aplicació d'un programa psicomotriu en funció del nivell de desenvolupament.

2.8. Es treballa la lateralitat des de la corporeïtat, l’esquema corporal i l’orientació espacial amb distintius que afavoreixen la seva interiorització. Tot aquest treball permet que l’alumne/a interioritzi els moviments que després a robòtica hauran de programar als robots.

2.9. Al nivell d’infantil es faran desdoblaments, a mida que sigui possible, per poder atendre millor als alumnes.