Departament d’Orientació

El Departament d’Orientació és un servei que el col·legi ofereix per tal d’atendre la diversitat de l’alumnat i per dotar d’eines, recursos i estratègies als mestres i professors dels alumnes que necessitin un suport específic, ja sigui en un moment puntual o a llarg termini.

El Departament d’Orientació de l’escola té com a objectius principals:

• Orientar i estimular l’acció educativa de pares, mestres i professors; establir programes psicopedagògics; acompanyar en les decisions que es puguin prendre en l’evolució estructural i personal del centre escolar i dels seus agents educatius.

• Aportar i suggerir noves línies conceptuals de treball i investigació en la pràctica docent diària.

• Estudiar individualment i de manera conjunta les noves estratègies, metodologies i tècniques de treball.

• Contribuir a la millora del desenvolupament i de la formació global dels alumnes de manera preventiva, orientativa, de seguiment, i formativa per tal d’aconseguir una millor atenció de la diversitat davant dels professors, alumnes i pares.

• Orientar als alumnes i professionals de la docència.

• Realitzar un seguiment de l’evolució dels alumnes durant el seu procés d’escolarització amb atenció especial als aspectes de maduració personal i d’adquisicions de conceptes, tècniques, valors i actituds envers els seus mestres, companys i pares.

• Donar consell i opinió a les persones encarregades de la direcció i gestió del centre.