Organització de l’etapa Educació Primària (Curs 2020 - 2021)

Aquesta etapa comprèn sis anys acadèmics organitzats en tres cicles de dos cursos cadascun.

En el decurs d’aquesta etapa pretenem no solament aportar uns coneixements acadèmics a l’alumne/a sinó també contribuir al desenvolupament de la seva personalitat afavorint activitats d'autoconeixement, relació interpersonal i integració social que potenciïn una personalitat equilibrada partint d'una bona acceptació d'ells mateixos.

Per tot això, donem especial importància a la tutoria personal i col·lectiva, en què es treballa de manera conjunta aquests aspectes.

Durant l’etapa de primària, facilitant a l’alumne una imatge ajustada de si mateix, treballem entre d’altres aspectes, les capacitats de:

• Autonomia
• Coneixement personal
• Respecte
• Convivència
• Diàleg