OBJECTIUS I PRIORITATS DE L’ETAPA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Curs 2022 - 2023)

Aquest curs, amb les característiques extraordinàries a causa de la pandèmia per la COVID-19, ens hem proposat com a objectiu cercar i implementar estratègies que ens ajudin a mitigar els efectes de la pandèmia en els diferents àmbits escolars.


- Àmbit organitzatiu: elaboració del Pla d’actuació de centre, creació de la figura responsable COVID, d’etapa, creació de la Comissió COVID, desdoblaments d’alguns grups classe.
- Àmbit tutorial i d’ensenyament i aprenentatge: acompanyament dels alumnes i famílies, sobretot en moments de confinament; educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament, a l’intercanvi de situacions viscudes o gestió emocional ); incorporació de l’aprenentatge telemàtic i d’estratègies per a fomentar la competència digital dels alumnes tant a l’escola com a casa (deures) mitjançant l’ús del Classroom; elaboració d’activitats de diferent nivell de dificultat o de caire voluntari per contribuir a mantenir l’activitat formativa en clau competencial.

Concreció dels objectius definits pel centre, coherents amb els objectius prioritaris del Departament d’educació i actuacions previstes en la programació general de centre per assolir-les.

1. Millora del nivell de competència lingüística dels alumnes mitjançant un treball comú que impliqui tot el professorat i totes les àrees curriculars:
1.1 Revisió i modificació, si s’escau, del document “Acords per al treball de l’expressió escrita” recollit als documents del Drive d’Educació Primària.
1.2 Ús dels suports per a treballar l’expressió escrita i oferir un suport més personalitzat als alumnes.
1.3 Seguir establint noves propostes per al treball de la comprensió oral per tal de millorar la competència lingüística dels alumnes.

2. Millora en competència matemàtica:
2.1 Continuar implementant una metodologia més competencial en aquest àmbit.
2.2 Introducció als cursos de primer i segon de primària d’Innovamat i robòtica fins a tercer de primària.
2.3 Fomentar la conversa matemàtica a l’aula.

3. Millora en competència anglesa.
3.1 Treballar l’expressió escrita, establint noves propostes (elaboració de textos i posterior revisió conjunta dels mateixos per aprendre dels errors.)
3.2 Seguir treballant l’expressió i comprensió oral oferint una hora setmanal d’speaking

4. Increment de la integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge de les diferents àrees curriculars
4.1 Els alumnes de CI treballaran una hora setmanal, a l’hora de matemàtiques amb la Plataforma d’Innovamat i tindran feines setmanals que hauran de lliurar a través del Classroom del grup.
4.2 Als alumnes de CM i CS se’ls impartirà una hora setmanal d’informàtica com a matèria complementària on es treballaran continguts curriculars o relacionats amb l’aprenentatge d’ús de les TIC. Tindran feines setmanals que hauran de lliurar a través del Classroom del grup i a algunes matèries utilitzaran les seves tauletes i ordinadors per treballar a l’aula.
4.3 Tots els alumnes de primària estaran dotats d’un correu personal corporatiu del centre per a poder fer ús de les TICs en cas de confinament i com a una estratègia més d’ensenyament i aprenentatge.
4.4 Els mestres faran ús de les PDI de que disposa el centre com a eina d’ensenyament i aprenentatge.
4.5 Es publicaran diferents notícies o treballs dels alumnes a la pàgina web de que disposa el centre, així com al compte d’instagram per tal de fer partícips a les famílies del que es treballa al centre.

5. Afavoriment de la coherència del procés educatiu mitjançant l’augment i eficàcia de coordinació entre departaments, cursos, cicles i etapes.
5.1 Es duran a terme reunions de coordinació entre els mestres, coordinadors de diferents equips, cicles i etapes.
5.2 Es farà un seguiment del funcionament dels suports i dels diferents projectes que s’inicien aquest curs.
5.3 L’equip d’orientació vetllarà perquè tots els mestres estiguin assabentats i segueixin les mesures acordades davant els casos d’alumnes amb necessitats educatives especials.

6. Canvi progressiu de la metodologia d’aula cap a una metodologia competencial, utilitzant estratègies diverses (com ara les Intel·ligències Múltiples i l'Aprenentatge Cooperatiu) per formar alumnes competents, capaços i acostumats a interaccionar els uns amb els altres i implicats en el seu procés d’aprenentatge.
6.1 S’aplicarà l’ après en les diverses formacions rebudes per tal d’incrementar els moments de treball competencial dins les aules.
6.2 Es dissenyaran activitats d’aprenentatge integrades que permetin als alumnes avançar cap als resultats d’aprenentatge de més d'una competència al mateix temps.
6.3 Es fomentarà la reflexió i recerca, així com la realització de tasques que suposin un repte i desafiament intel·lectual per als alumnes.
6.4 Podran realitzar-se agrupaments diferents en funció de la tasca i de les característiques individuals dels alumnes a fi de realitzar tasques puntuals d'enriquiment o reforç.
6.5 Es procurarà organitzar els continguts entorn de nuclis temàtics propers i significatius.
6.6 L'espai haurà d'organitzar-se en condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació necessàries per garantir la participació de tots els alumnes en les activitats de l'aula i del centre.
6.7 Es procurarà seleccionar materials i recursos didàctics diversos, variats, interactius i accessibles tant pel que fa al contingut com al suport.
6.8 Es faran desdoblaments per a poder atendre millor als alumnes.
6.9 L’equip de coordinació pedagògica farà propostes per millorar aquest àmbit.

Per ajudar a consolidar els objectius marcats, treballarem amb dos mestres a l’aula quan ens sigui possible, ja que s’ha prioritzat l’existència de grups estables en el que entren el mínim nombre de mestres possible. Durant aquest curs i degut a la dificultat organitzativa derivada de les mesures sanitàries no ens ha estat possible fer els suports a les mateixes matèries dels cursos de primària, però es treballarà el que el grup classe necessiti, i els tutors reforçaran el seu propi curs.